Christine Bader Stichting
Irene KinderZiekenhuis

Beleidsplan & Financiële verantwoording

Doelstelling en bestuur
De stichting kent een tweeledige doelstelling:

  • Het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd.
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van nul tot achttien jaar.

Subsidiebeleid
Voor het boven omschreven doel van de stichting is een stamvermogen noodzakelijk om als financiële basis te dienen bij de te realiseren doelen zoals medisch wetenschappelijk onderzoek en kan dan ook gezien worden als redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen.

Werkwijze
Aanvragen voor subsidieverstrekking dienen digitaal via de website plaats te vinden. Deze subsidieaanvragen worden alleen toegestaan cq subsidie wordt verstrekt na goedkeuring door het stichtingsbestuur in vergadering bijeen. Hiertoe komt het bestuur viermaal per jaar bijeen. Toetsing van de subsidieaanvraag vindt plaats aan de doelstelling van de stichting door het bestuur.

Voor hun werkzaamheden kunnen de bestuursleden gebruik maken van de mogelijkheid om een bescheiden vacatiegeld per vergadering te ontvangen.

Administratie
De administratie wordt verzorgd door de secretaris, waarbij deze ondersteund wordt door een secretaresse. De financiële administratie wordt door de penningmeester beheerd. Elk jaar vindt financiële verantwoording plaats aan het bestuur middels een financieel jaaroverzicht, voorzien van een verklaring van de accountant.

Fondsenwerving
Actieve fondsenwerving vindt niet plaats, anders dan het passief verkrijgen van donaties, schenkingen en legaten. 

2022
Inkomsten    
     
Opbrengst aandelen   202.132
Opbrengst obligaties   637
 Ontvangen Rentebaten    35
Totaal inkomsten   202.804
     
Uitgaven    
     
Subsidie projecten   80.000
Bestuur en secretariaat   5.592
Accountantskosten   826
Bankkosten   16.913
Totaal uitgaven   103.331
     
Saldo   99.473

Toelichting

Het verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Bedragen in Euro's.

Jaarverslagen
U kunt hier het verslag van onze stichting van het jaat 2022 downloaden.
U kunt hier het verslag van onze stichting van het jaat 2021 downloaden.
U kunt hier het verslag van onze stichting van het jaar 2020 downloaden.
U kunt hier het verslag van onze stichting van het jaar 2019 downloaden.
U kunt hier het verslag van onze stichting van het jaar 2018 downloaden.
U kunt hier het verslag van onze stichting van het jaar 2017 downloaden.
U kunt hier het verslag van onze stichting van het jaar 2016 downloaden.

foto4_konigin_juliana.jpg