Christine Bader Stichting
Irene KinderZiekenhuis

Voorwaarden Subsidie Medisch-Wetenschappelijk

Hieronder kunt u de voorwaarden lezen voor het aanvragen, verkrijgen en verantwoorden van een subsidie.
U gaat bij de aanvraag van een subsidie akkoord met de voorwaarden.

  1. Aanvragen vinden plaats door middel van een schriftelijke of digitale aanvraag (zie onder subsidieaanvragen op deze website www.cbsikz.nl ), waarin het verzoek tot subsidie moet zijn opgenomen en dienen vergezeld te gaan van een volledig onderzoeksprotocol met tijdspad en begroting.

  2. Het te subsidiëren onderzoek dient te passen binnen de doelstelling van de stichting (“bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek ten bate van het zieke kind”).

  3. Het onderzoek dient goedgekeurd te zijn door de medisch-ethische commissie / wetenschapscommissie van het bij het onderzoek betrokken ziekenhuis / medische faculteit. De aanvraag bij de MEC / Wetenschapscie dient bij de subsidieaanvraag meegeleverd te worden (in een apart bestand).

  4. Bij publicaties en schriftelijke verslagen van het gesubsidieerde onderzoek dient naamsvermelding van CBSIKZ als subsidieverstrekker plaats te vinden.

  5. Er dient een jaarlijks voortgangsverslag ingediend te worden bij meerjarig onderzoek.

  6. Een schriftelijk eindverslag dient ingediend te worden bij het einde van het onderzoek.

  7. In geval van voortijdige beëindiging van het gesubsidieerde onderzoeksproject dient terugbetaling van het verleende subsidiebedrag plaats te vinden.

  8. De verantwoordelijk onderzoeker wordt geacht accoord te gaan met de door CBSIKZ gestelde voorwaarden voor subsidieverlening en geeft dit te kennen door een copie van deze voorwaarden voor accoord ondertekend te sturen aan de secretaris van de stichting.

  9. Bij niet nakomen van de gestelde voorwaarden voor subsidieverlening kan het subsidiebedrag per direct terug gevorderd worden.


Na het lezen van de voorwaarden kunt u hier verder gaan naar 'Aanvraag" om dan naar het aanvraagformulier subsidie wetenschappelijk te gaan.
foto6_notabelen.jpg